12 Σεπτεμβρίου, 2017

Τι πρέπει να ξέρετε για να ταξιδεύετε με τους καλύτερους σας φίλους

Πλείστα προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να ταξιδεύουν με τους αγαπημένους τους φίλους.

Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε λεωφορεία, ΚΤΕΛ, τρένα και ειδικότερα σε αεροπλάνα, καθώς η αντιμετώπιση πολλών δεν είναι τόσο φιλική ενώ παράλληλα δεν γνωρίζουν τους νόμους. Αν λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψετε με τους καλύτερους φίλους σας, καλό είναι να ξέρετε ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

   Η κτηνιατρική νομοθεσία που διέπει τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς είναι η ακόλουθη:

1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 425/2005 της Επιτροπής της Ε.Ε. (αντικατάσταση παραρτήματος ΙΙ)?με τον οποίο θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υγειονομικών απαιτήσεων για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες.

2. Η απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες).

3. Η απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθιερώνεται ο τύπος του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που απαιτείται για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες, ικτίδες άνω των 3 μηνών), που συνοδεύουν ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

4. Η απόφαση 2004/839/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι, που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γάτων μικρής ηλικίας, κάτω των 3 μηνών, από τρίτες χώρες στην Κοινότητα.

5. Η απόφαση 2004/233/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2005/392/ΕΚ, με την οποία καθορίζονται τα κτηνιατρικά εργαστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε., τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη διεξαγωγή του ορολογικού ελέγχου αντισωμάτων για τη λύσσα.

6. Η απόφαση 2004/301/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία θεσπίζονται ορισμένα μεταβατικά μέτρα σχετικά με τα διαβατήρια και τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν τις 3 Ιουλίου 2004 και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

7. Η απόφαση 2005/91/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται η περίοδος μετά την οποία θεωρείται ότι ισχύει ο αντιλυσσικός εμβολιασμός.

8. Ο Νόμος 3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

9. Η κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας με αρ.πρωτ. 280241/18.11.2003 «Σήμανση, καταγραφή δεσποζόμενων σκύλων και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1777).

1. Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

   1. «Ζώο συντροφιάς»: Σαν ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία εννοούνται:

α) σκύλοι, γάτες,
β) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες),
γ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών),
δ) τροπικά διακοσμητικά ψάρια,
ε) αμφίβια, ερπετά,
στ) όλα τα είδη πτηνών,
ζ) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι΄ αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.
Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν μετακινούνται στο ίδιο μεταφορικό μέσο με τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, θεωρούνται ως εμπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων … σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (Α΄137).

   2. «Μετακίνηση»: κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς

α) εκτός των ορίων του χώρου ιδιοκτησίας του κατόχου του,
β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα,
γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.

3. «Διαβατήριο»: Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γάτων και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.. Με την ΚΥΑ 280241/18.11.2003 (Β΄1777) αρμόδια αρχή για την έκδοση διαβατηρίων στην Ελλάδα είναι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων.

4. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του.

Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που καθορίζεται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. (Βλέπε σημείο Ε.2.δ.)

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip)

α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και μετά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 280241/18.11.2003 (Β΄1777) οι ιδιοκτήτες σκύλων στην Ελλάδα υποχρεούνται να έχουν σημάνει τα ζώα τους με σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip). Τα ιατρεία μικρών ζώων πρέπει να έχουν αναρτημένη σχετική ανακοίνωση ενημέρωσης των πελατών τους.
β) Από 3 Ιουλίου 2004 και μετά οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή 11785. Εάν η ταυτοποίησή τους δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα πρότυπα υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που ταυτοποιούνται με τατουάζ σήμανσης μπορούν επίσης να μετακινούνται υπό προϋποθέσεις.

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα Δείγμα ορού αίματος, που λαμβάνεται 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου, από τον εγκεκριμένο ιδιώτη κτηνίατρο μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2004/233/ΕΚ προς έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων κατά της λύσσας.
Εγκεκριμένο ελληνικό εργαστήριο: Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Ιολογίας, Νεαπόλεως 25, 153 10 , Αγία Παρασκευή , τηλ.: 210 60 10 903 και 210 60 11 499.
Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml. Ο έλεγχος του τίτλου αντισωμάτων είναι υποχρεωτικός όταν τα ζώα μετακινούνται σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε.
Οι δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

4. Ζώα που μεταφέρονται με δημόσια μέσα μεταφοράς

Τα ζώα συντροφιάς που μεταφέρονται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί.
Πάνω στο κλουβί πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, η ταχυδρομική του διεύθυνση και το τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του ανά πάσα στιγμή.

Δ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Οι ιδιοκτήτες σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι με το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Μάλτας και Σουηδίας)

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών:
§ Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip).
§ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται από τον εγκεκριμένο ιδιώτη κτηνίατρο μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγματοποίηση εν ισχύει εμβολιασμού για τη λύσσα.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:
Για τις μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών, μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού. Είναι δυνατόν να χορηγείται :
§ Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη μητέρα τους.
§ Εφόσον δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους, αλλά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης, διαβατήριο και κτηνιατρική βεβαίωση ότι :
– η μητέρα τους είχε εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιακή περίοδος ήταν σε ισχύ,
– δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και επομένως δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.

3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών:

§ Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip).
§ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου θα πιστοποιείται από τον εγκεκριμένο ιδιώτη κτηνίατρο μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επαναληπτικού εμβολιασμού καθώς και τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα.
Στις επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.
§ Πρέπει να υποβάλλονται σε αντιπαρασιτική αγωγή για την καταπολέμηση του εχινόκοκκου και των τσιμπουριών μεταξύ 24 και 48 ωρών πριν την αναχώρησή τους.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών (εκτός εξαιρέσεων για τις οποίες πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια από τη χώρα προορισμού), μέχρι τα ζώα αυτά να φτάσουν την κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού κατά της λύσσας (τριών μηνών).
Τα ζώα τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υπόκεινται σε καραντίνα στη χώρα προορισμού.

4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη μέλη προς την Ελλάδα

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών:

§ Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip) ή με ευανάγνωστο τατουάζ.
§ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επανεμβολιασμού για τη λύσσα.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Οι μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι:
§ Εφόσον εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνησή της, επισυνάπτεται βεβαίωση ή αναγράφεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του διαβατηρίου της
§ μητέρας η ημερομηνία τοκετού, ο αριθμός των νεογνών και ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των νεογνών.

§ Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται:
– Να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip),
– Να φέρουν διαβατήριο, και
– Να συνοδεύονται από βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η μητέρα τους έχει εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ. Δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».

γ) Μετακινήσεις πτηνών συντροφιάς

Με την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων υγειονομικών περιορισμών οι μετακινήσεις πτηνών είναι ελεύθερες κτηνιατρικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από υγειονομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό, όπως αυτό που παρατίθεται στη συνέχεια, βάσει της απόφασης 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.:

Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των σημείων 3 και 4 του μέρους ΙΙ του υγειονομικού πιστοποιητικού

Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο εφόσον:
· στο σημείο 3, πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 ή 4
· στο σημείο 4.4, πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1

δ) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα:

Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονομικό περιορισμό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

5. Μετακινήσεις από χώρες ΕΟΧ (Ενιαίος Οικονομικός Χώρος)

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ανδόρα, την Ισλανδία, το Λίχενσταϊν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία και το Βατικανό προς την Ελλάδα, διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο Δ4.

Ε. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Από την 1η Οκτωβρίου 2004 και μετά, για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Απευθείας προορισμός η Ελλάδα
Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς μέσω σημείων εισόδου, στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς :
§ Μέσω εγκεκριμένων ΣΥ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριμένοι για την υποδοχή ζωντανών ζώων ή μη
§ Μέσω των σημείων εισόδου των νησιών που περιλαμβάνονται στην απόφαση 94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Κατάλογος των σημείων εισαγωγής των νησιών

1. Η Ρόδος και το αεροδρόμιό της
2. Η Κως και το αεροδρόμιό της
3. Η Κάλυμνος
4. Η Μυτιλήνη και το αεροδρόμιό της
5. Η Μύρινα της Λήμνου και το αεροδρόμιό της
6. Η Χίος και το αεροδρόμιό της
7. Η Σάμος και το αεροδρόμιό της
8. Η Ερμούπολη της Σύρου
9. Το Αργοστόλι
10. Το Ηράκλειο Κρήτης και το αεροδρόμιό του
11. Τα Χανιά Κρήτης και το αεροδρόμιό τους
12. Η Κέρκυρα και το αεροδρόμιό της

Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σημείων εισόδου υποχρεούνται :

– να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η απομόνωση των ζώων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος μέχρις ότου σταλούν πίσω,
– να προμηθευτούν άμεσα και να έχουν στη διάθεσή τους αποκριτή πομποδέκτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 ή 11785.

2. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών

   Τα ζώα πρέπει :

α) – να αναγνωρίζονται με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 ή 11785. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήμανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο μέσο ανάγνωσης του σήματος, ή – να αναγνωρίζονται μέσω ευανάγνωστου τατουάζ.
β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνο με το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
γ) να έχουν υποστεί 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και 3 μήνες πριν από τη μετακίνησή τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml, στην περίπτωση που τα ζώα προέρχονται από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα
ΙΙ, του κεφαλαίου Γ του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου,
δ) να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.. Στο πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των αποτελεσμάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου.

3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών

Επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών, μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, εφόσον προέρχονται από χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, του κεφαλαίου Γ του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά:
O εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνησή της. Δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από τέσσερα (4).
Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση του κτηνιάτρου για την ημερομηνία τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών.

O εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται :
§ να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip) ή μέσω ευανάγνωστου τατουάζ,
§ να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2004/824/ΕΚ. Στο σημείο IV, πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού της μητέρας. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης που αναγράφεται στο σημείο ΙΙ. Επίσης, πρέπει να προστίθεται η διαβεβαίωση ότι «δεν έχει(ουν) έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχει(ουν) εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».

4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς

Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες: α) επιτρέπεται η είσοδος ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού. β) για να επιτραπεί η είσοδος τρωκτικών, κουνελιών και πτηνών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προηγούμενο σημείο Δ.4.γ).

5. Άφιξη σε άλλο κράτος μέλος με προορισμό την Ελλάδα

Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 2, 3 και 4. 6. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό άλλα κράτη μέλη (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Μάλτας και Σουηδίας)

· Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των τριών μηνών που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ.
· Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των τριών μηνών υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισμού.
· Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.

7. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες τρίτων χωρών που προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Σουηδία τίθενται σε καραντίνα στη χώρα προορισμού, εκτός αν ανταποκρίνονται στο προηγούμενο σημείο Δ.3. Στις χώρες αυτές, με βάση την απόφαση 2004/839/ΕΚ, οι μετακινήσεις νεαρών σκύλων και γάτων από τρίτες χώρες δεν επιτρέπονται μέχρι να φτάσουν την ηλικία των τριών μηνών.

8. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής

Η επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με το διαβατήριό τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.

ΣΤ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες, οι οποίες δεν είναι μέλη της Ε.Ε., υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε χώρας.

Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την αναχώρησή τους να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές του τόπου προορισμού τους, ή και ενδεχομένως, από τις Πρεσβείες των χωρών προορισμού τους στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήμερες για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού, να προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις και να προετοιμάζουν τις φόρμες των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών.

Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

   1. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, ισχύει για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού για τη λύσσα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

2. Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από ιδιώτη κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωσή του από την αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής.

3. Σε περίπτωση επόμενης μετακίνησης προς τη Φινλανδία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να συμπληρώνονται εκ νέου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτών των χωρών, τα μέρη V, VI και VII του κτηνιατρικού πιστοποιητικού (απόφαση 2004/824/ΕΚ).

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στο εσωτερικό της χώρας :

· Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα μέρη Β και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α΄ 179).

· Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται για τη σήμανση, την ταυτοποίηση, την προστασία των ζώων συντροφιάς και την πιστοποίηση αυτών, καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3170/2003 και του π.δ/τος 344/1998 (Α΄ 229).

   α) οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου ή και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 3170/2003, στις περιπτώσεις όπου οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο σημείο A της παρούσας. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται των υποθέσεων που παραπέμπονται σ’ αυτές από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς.

 

   β) οι υπεύθυνοι μεταφοράς επιβατών με πλοία,

 

   γ) οι εταιρείες μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνα,

 

   δ) οι υπεύθυνοι μεταφοράς επιβατών με τρένα,

 

    ε) οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών οφείλουν :

     να ενημερώνουν τους επιβάτες που συνοδεύουν ζώα για τους κανόνες που επιβάλλονται κατά τις μετακινήσεις των ζώων τους και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από το διαβατήριό τους και δεν αναγνωρίζονται ατομικά.

στ) στους υπαλλήλους των Δασαρχείων σε ό,τι αφορά τους κυνηγετικούς σκύλους,της Δημοτικής Αστυνομίας των Ο.Τ.Α., των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των αρχών ασφαλείας των αεροδρομίων και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής ανατίθεται η αρμοδιότητα :

 

    – του ελέγχου των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς ή κυνηγιού

 

    – της διαπίστωσης αναγραφής του αριθμού σήμανσης των ζώων.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται με την πλησιέστερη κτηνιατρική αρχή. ζ) Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκομίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

2. Στα σημεία εισόδου από τρίτες χώρες :

   α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σημείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος.

 

   Οι τελωνειακές αρχές των σημείων εισόδου μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέμπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο.

β) Οι ΣΥ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641/ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν :

    · σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων,

 

    · στην ταυτοποίηση του ζώου,

 

     · ενδεχομένως, σε κλινική εξέταση του ζώου.

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αποφασίζουν :

    · είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης,

 

    · είτε να απομονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται,

 

    · είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηματική αποζημίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί.

Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
Ημερομηνία………………………………..
Όνομα Κτηνίατρου……………………..
Υπογραφή………………………………….
Σφραγίδα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
Ημερομηνία………………………………..
Όνομα Κτηνίατρου……………………..
Υπογραφή………………………………….
Σφραγίδα

Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι με διαφορετικό χρώμα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού.

Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο μη εμπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σημείου εισόδου για τρία χρόνια.

γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθμό πέντε (5) και αυτό ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εμπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζονται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων.

Πηγή: gpeppas.gr

Κοινοποίηση:
Tags: